Jump to content

Frisce (lingua)

De Vicipedia
Frisce (Frysk / Fräisk / Frasch /

Fresk / Freesk / Friisk)

Parlada en: Nederland e Deutxland
Area:
Tota parlores: 500 000
Ordina:
Familia: Linguas germanica
State ofisial
Lingua ofisial de: Nederland e Deutxland
Regulada par: Fryske Akademy (en Nederland)
Sifras
ISO 639-1
ISO 639-2
SIL fry/stq/frr
La area de frisce vea: la areas plu oscur es oji frisce.
Vide ance: LinguaLista de linguas

La lingua frisce es vera un grupo de linguas o dialetos germanica, parlada par sirca 0,5 milion persones de grupos etnica frisce ci abita la borda sude de la Mar Norde en Nederland e Deutxland. Frisce es prosima relatada a engles vea, ma engles moderna e frisce no es intercomprendable.

On ave tre varias de frisce: frisce ueste, frisce norde, e frisce este (de Saterland). Frisce ueste es parlada par un popla en Nederland, spesial en la provinse Frisland (o Fryslân), con sirca 350 000 parlores. En Deutxland, on ave sirca 2000 persones en Saterland, e sirca 10 000 persones en la provinse Schleswig-Holstein.

Un esemplo de frisce ueste:

Us heit,
dy't yn de himelen binne;
jins namme wurde hillige.
Jins keninkryk komme.
Jins wollen barre allyk yn 'e himel,
sa ek op ierde.
Jow ús hjoed ús deistich brea.
En forjow ús ús skulden,
allyk ek wy forjowe ús skuldners.
En lied ús net yn forsiking,
mar forlos ús fan 'e kweade.
Hwant Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheit oant yn ivichheit.

Un varia:

Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade;
want jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid. Amen.

Linguas germanica
Germanica norde DansceFaroisceIslansceNorsceSvensce
Germanica ueste AfricansDeutxEnglesEngles anticaFrisceIdesLimburganNederlandesPlatdeutxScotes
Germanica este BurgundaGotoLangobardaVandal
Creoles BislamaCreol jamaicanSinglesSrananPisin
Artifisial FolkspraakFrenkisch