Jump to content

Posposadas

De Vicipedia

Un posposada es un parola cual relata du otra parolas o formulas con lunlotra. Lo es un parola cual servi la rol de la preposada en alga otra linguas. Linguas como sindi, urdu, turces, corean, e japanes usa posposadas, cuando otras, como engles, franses, rusce, cmer, e elefen, usa preposadas. E alga linguas (como latina e xines) usas ambos a un grado o un otra. La relatas conserna, per la plu parte, tempo e loca, ma multe otra relatas es ance posible, pe de posese (de) o usa (con). Ma posposadas, como preposadas, no es normal la relata sentral de un frase completa, cual es la rol de la verbo. La posposadas con la parolas cual presede los es nomida un frase posposadal.

A su es esemplos de la posposadas de japanes, con esemplos e traduis:

de で

strumento
Jitensha de ikimashō.
自転車で行きましょう。
Ta ce nos vade par bisicle
lingua
Nihongo de tegami o kaita.
日本語で手紙を書いた。
Me ia scrive la nota en japanes

e へ

a, en, dirije
Nihon e yōkoso!
日本へようこそ!
Bonveni a Japan!

ga が

liante nomes
wa ga kuni
我が国
de, liante nomes e pronomes
mea/nosa (con lunlotra) pais
Fujimi ga Oka
富士見が丘
Colina de Fuji

kara から

de, estra
Tōkyō kara kaetta.
東京から帰った。
El reveni de Tokyo
de, estra
zutto mae kara no hanashi
ずっと前からの話
un conversa de la pasada

koro/goro ごろ (頃)

sirca, sur, prosima
San-ji goro ni aimashō.
三時ごろに会いましょう。
Ta ce nos reuni sirca ora tre

kurai/gurai くらい・ぐらい (位)

sirca, prosima
Juppun kurai kakaru
十分くらいかかる。
Lo dura sirca des minutos

made まで (迄)

asta, tan distante como
Kono densha wa, Shimonoseki made ikimasu.
この電車は、下関まで行きます。
Esta tren vade asta Shimonoseki

made ni までに (迄に)

per (un tempo spesifada)
Ku-ji made ni kaeru.
九時までに帰る。
Me va reveni per ora nova

nado など (等)

per esemplo, cosas como
Nattō ya kabuki nado wa Nihon dake ni aru.
納豆や歌舞伎などは日本だけにある。
Cosas como natto e kabuki es sola en Japan

ni に

a, en, loca
Gakkō ni iru.
学校にいる。
Me es a/en scola
a, dirije
Gakkō ni iku.
学校に行く。
Me va vade a scola
a, ojeto nondireta
Ore ni kaese.
俺に返せ。
Redona lo a me
par, ajente pasiva
Ka ni sasareta.
蚊にさされた。
me ia es mordeda par un moscito
intende
Eiga o mi ni iku.
映画を見に行く。
Me a vade per vide un filma

ni wa には

per
Shichimi wa, watashi ni wa kara-sugiru.
七味は、私には辛すぎる。
Shichimi es tro spisosa per me (pd tu pote gusta lo, ma me no va toca lo)
in, to
Kyōto ni wa hana ga aru.
京都には花がある。
On ave flores en Kyoto (leteral, Regardante Kyoto, no es flores)

no の

posese
sensei no kuruma
先生の車
la auto de a ensenior
posese
watashi no konpyuuta
私のコンピューター
Mea computador
posese
anata no shukudai
あなたの宿題
tua debe de casa
liante
kuruma no Toyota
車のトヨタ
Toyota la auto (compania)
marca per la sujeto en un proposa suordinada (vide ance: ga)
Kare no tsukutta kēki wa oishikatta.
彼の作ったケーキはおいしかった。
La torta cual el ia prepara ia es saborosa

o を

ojeto direta
Neko ga esa o tabeta.
猫が餌を食べた。
La gato ia come la comedas
tra (move)
Sora o tobu
空を飛ぶ
vola tra la sielo

wa は

marca de la topica; scriveda は ha, en loca de わ, wa.
車は新しいです。
kuruma wa atarashii desu
La auto es nova

yori より

de, pos, orijin
Kono densha-wa, Kashiwa-yori saki wa kaku eki-ni tomarimasu
この電車は柏より先は各駅に止まります。
This train will stop at every station after Kashiwa. Esta tren va para a cada stasion pos Kashiwa